O projekcie Rodzinny Klub Wsparcia w WysokiejProjekt pn. „RODZINNY KLUB WSPARCIA – poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny w Gminie Łańcut” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegon w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest poprawa zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 12 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie ROF tj. Gminy Łańcut w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2023 r. poprzez realizacje specjalistycznych form wsparcia w ramach placówki wsparcia dziennego skierowanych do dzieci oraz realizacje działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych skierowanych również do rodziców.

 

W ramach projektu pn. „RODZINNY KLUB WSPARCIA – poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny w Gminie Łańcut” zostaną zapewnione:

  • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla 20 dzieci prowadzone przez 2 wychowawców w lokalu Klubu jak tez na przyległym zrewitalizowanym obiekcie mające na celu tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, organizowanie czasu wolnego. W tym również prowadzenie zajęć edukacyjnych i artystycznych mających na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci, a także wyzwalanie twórczości przez umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć w ekspresji plastycznej. Rozwijania samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej – przygotowanie dożycia w społeczeństwie, kształtowanie postaw społecznych, które sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie i środowisku lokalnym.
  • Indywidualne zajęcia specjalistyczne (socjoterapeutyczne i psychologiczne) prowadzone przez psychologa. Będą to m.in. zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z wykorzystaniem technik terapeutycznych takich jak gry i zabawy psychologiczne, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapia, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym, zajęcia terapeutyczne mające na celu doskonalenie umiejętności społecznych takich jak: skuteczne komunikowanie się, asertywne odmawianie, rozwiazywanie problemów, radzenie sobie z presją grupy, własną nieśmiałością, trudnymi uczuciami. Psycholog realizujący zajęcia specjalistyczne będzie pracował w godzinach pracy Placówki Wsparcia Dziennego, przez okres 16 miesięcy, 2 razy w tygodniu po 2 godz. zapewniając w tym czasie indywidualne wsparcie UP (dzieciom) objętym wsparciem Placówki Wsparcia Dziennego w zależności od indywidualnych potrzeb.
  • Indywidualne zajęcia językowe (korepetycje) – zapewniające pomoc nauczycieli języka angielskiego w celu wyrównania umiejętności językowych pozwalających sprostać stawianym wymaganiami lub rozwijania zainteresowań językowych. Celem zajęć jest nauka komunikacji językowej w naturalnych sytuacjach życia codziennego oraz poznanie kultury krajów obcojęzycznych. Ale także nauczenia korzystania z różnych narzędzi do nauki języka obcego, nie tylko podręcznik i ćwiczenia, ale także filmy, muzyka, nagrania audio, platformy edukacyjne oraz kreatywne narzędzia TIK.
  • Warsztaty z zakresu kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się – które będą miały na celu wypracowanie wśród uczestników pozytywnej postawy wobec własnego dobrostanu osobistego, społecznego i fizycznego oraz postawy uczenia się przez całe życie. Praca z UP tj. zaj. grupowe (3 grupy podzielone wg wieku, każda po 2 godz./tydz. przez okres pracy Klubu) z wykorzystaniem różnych technik dostostosowanych do konkretnej grupy np. WebQuest czy drama będą miały na celu aktywizację uczniów do działania i wdrażanie do samodzielnej pracy. Zajęcia będą rozwijać krytyczne myślenie i stymulować twórczość. Uczestnicy nauczą się podejmować inicjatywę, rozwiązywać problemy przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacyjnych tj. książki, Internet (praca na tabletach i z podręcznikami szkoln.), wyznaczać priorytety, selekcjonować informacje, zarządzać czasem i organizować warsztat pracy.
  • Nauka pływania dla dzieci - w okresie wakacyjnym zorganizowana będzie nauka pływania dla dzieci – zajęcia w 2 grupach po 20 godz. każda z częstotliwością 2 godz./2 razy tyg. w miesiącach VII-VIII 2023. Dzieci uczęszczające do placówki skorzystają z zajęć nauki pływania na zrewitalizowanym basenie w Wysokiej z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w obiekcie. Wielu UP nie ma możliwości skorzystać z takich zajęć z powodu np. trudności ekonomicznych w rodzinie. Dla tych uczestników będzie to jedyna możliwość nauki pływania. Poza umiejętnością pływania UP nauczą się dodatkowo odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo innych oraz poprzez aktywność fizyczną zrelaksują się i rozładują emocje. Poprawi się również ich stan zdrowia oraz poznają zalety aktywności fizycznej.

O projekcie RKW w Wysokiej

Ponadto będą prowadzone działania  wspomagające placówkę wsparcia dziennego:

  • Szkoła dla Rodziców– (16 rodziców) wsparcie realizowane będzie w formie grupowej, obejmie 3 moduły, każdy moduł po 40 godzin realizowany będzie w trakcie dziesięciu 4-godzinnych spotkań. I moduł: IX – XII 2022 r.; II moduł: III – V 2023 r.; III moduł IX - XI 2023 r. Łącznie zrealizowanych zostanie 30 spotkań grupowych po 4 godz. każde spotkanie tj. łącznie w trakcie trwania projektu zrealizowanych zostanie 120 godzin wsparcia. Warsztaty mają na celu zdobycie przez rodziców umiejętności konstruktywnej komunikacji i budowania więzi emocjonalnej w rodzinie. Specjalne ćwiczenia pozwolą rodzicom na zastanowienie się nad własną postawą wychowawczą, a integracja z innymi rodzinami pozwoli na wymianę doświadczeń. Program będzie miał za zadanie przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom w rodzinie. Przerwa między modułami będzie czasem na wdrożenie w życie zdobytej wiedzy, by na kolejnych zajęciach podzielić się doświadczeniami i poprawić błędy.
  • Grupa wsparcia w formie plenerowej (12 rodzin/13spotkań) – warsztaty zorganizowane zostaną 1 raz w miesiącu IX – XI 2022 r. oraz III – XII 2023 r. w zrewitalizowanym „Parku Magrysia”. Warsztaty będą służyć wsparciu rodziców w trudnym procesie wychowania dzieci będą funkcjonować jako grupa wsparcia w formie plenerowej. Głównym celem warsztatów będzie ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez wzmocnienie więzi rodzinnych, kompetencji rodzicielskich, budowanie postaw zdrowego stylu życia oraz ograniczanie podejmowania zachowań ryzykownych w wyniku prowadzenia działań psychologicznych i poradnictwa rodzinnego. We wsparciu oferowanym w ramach projektu uczestniczyć będą dzieci, młodzież oraz rodzice, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, z uwagi na trudności i problemy wychowawcze, rodzicielskie, rodzinne, doświadczający kryzysu emocjonalnego oraz wymagający pomocy w ramach działań psychologicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Z tych względów osoby te znalazły się w grupie ryzyka związanej z uzależnieniami, ponieważ trudne sytuacje, silne emocje, stres nasilają ryzyko używania alkoholu i środków psychoaktywnych. W ramach warsztatów plenerowych będzie możliwość pracy psychologa z rodzinami w środowisku neutralny, zachęcającym do otwartości i poruszania tematów trudnych dla uczestników. Podczas comiesięcznych spot. będą analizować i podsumowywać zajęcia prowadzone stacjonarnie. Podczas warsztatów, będących formą wsparcia odbiegającą od codziennych zajęć rodzice z dziećmi będą mogli wspólnie analizować pojawiające się problemy przy wsparciu psychologa.
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodzin – (12 rodzin po 7 godzin) – zajęcia z psychologiem posłużą identyfikacji problemów, z którymi boryka się rodzina, a także identyfikacji ich przyczyn. Podczas zajęć wspólnie z psychologiem rodzina będzie szukać sposobów rozwiązywania konfliktów lub sposobów na ustabilizowanie sytuacji. Zajęcia będą odbywać się w okresie od IX 2022 r. do XII 2023 r. z przerwą wakacyjną (VII-VIII 2023) poza godzinami pracy Klubu.
  • Rodzinny aqua aerobic – 12 rodzin 2 grup po 12 godz. w miesiącach VII -VIII 2023 r. wspólne zajęcia, które zostaną przeprowadzone na zrewitalizowanym basenie w Wysokiej nauczą uczestników dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne całej rodziny poprzez wspólną zabawę rodziców i dzieci. Zajęcia i ćwiczenia będą tak dobrane, by uczyć współpracy i budowania wzajemnego zaufania. Instruktorzy pokażą ćwiczenia, które rodziny będą mogły wykonywać również w domu bez potrzeby wykorzystywania specjalnych przyrządów do tego celu. Zajęcia pozwolą na integrację pomiędzy rodzinami i wspólne kreatywne spędzanie czasu rodziców z dziećmi. Do zajęć zostanie wykorzystany sprzęt znajdujący się na basenie.

Dane kontaktowe:
Adres: 37-100 Łańcut, Wysoka 49
Telefon: 17 225 33 51
              17 225 81 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia placówki: poniedziałek, środa, piątek: 16.00 – 19.00